Explosiegevaar meten voor stof en gas

Explosiegevaar meten voor stof en gas

Explosiegevaar meten voor stof en gas

Voornamelijk de chemische industrie, maar bijvoorbeeld ook de voedingsindustrie of zelfs boeren bedrijven hebben te kampen met explosiegevaar. In dit artikel beschrijft BaSystemen kort en krachtig:

 • Gevaren bij
 • Nederlandse regelgeving omtrent
 • Mogelijkheden om vroegtijdig te alarmeren

Basis van een explosie

Bij een explosie verbrandt er in één keer heel veel van een brandbare stof, vaak ontstaat vervolgens brand. De brandbare stof kan een gas zijn, waarbij we spreken van een gasexplosie. Maar de brandbare stof kan ook een wolk stofdeeltjes zijn die ontbrandt, waarbij we spreken van een stofexplosie. Veel voorkomende gassen bij een explosie staan hieronder in de tabel. Bij stof is het risico niet altijd eenvoudig in te schatten.

Gas

Explosiegebied

Methaan (hoofdbestandsdeel aardgas)

4,4 – 16%

Waterstof

4,1% – 74,8%

Propaan

2,1% – 9,5%

Benzine

1,4% – 7,6%

Diesel

0,6% – 6,5%

Butaan

1,8% – 8,4%

Kerosine

0,6% – 4,9%

 

Stof

Melkpoeder

Graan

Meel

Houtstof

Metaalpoeder

Suiker

Kruiden

Voor een explosie zijn namelijk drie basiselementen nodig die hiernaast in de vuurdriehoek staan genoemd. Namelijk:

1) Brandstof

Ten allen tijde moet er voldoende brandstof aanwezig zijn om brand te veroorzaken. Echter aardgas kan branden, maar hoeft net als uit het gasfornuis niet direct te exploderen. Daarvoor moet er aan de lagere explosiegrens worden voldaan die hierboven in de tabel worden genoemd. Maar let op: er mag ook niet te veel brandbaar gas aanwezig zijn. Dat wordt de hogere explosiegrens genoemd die ook hierboven staat genoteerd.

2) Warmte

De ontbrandingstemperatuur is de minimale warmte die nodig is om een stof te laten ontbranden. Bij methaan is dit bijvoorbeeld −188 °C. Elk gas heeft zijn eigen soortelijke ontbrandingstemperatuur.

3) Zuurstof

De derde factor die aanwezig moet zijn voor een ontbranding is zuurstof. Met methaan als voorbeeld is de reactie die dan plaatsvindt: 2 O2 + CH4 -> 2 H2O + CO2.

(4) Ontsteking + kettingreactie

TemperatuurMocht een van bovenstaanden ontbreken (of weggenomen worden) dan gaat het feest niet 
door. Wanneer alle drie aanwezig zijn is een vonkje, vlam of andere ontsteking voldoende om brand of explosie te veroorzaken. Waarbij de reactie genoemd bij punt 3 plaatsvindt en omdat er nu een vlam is, deze reactie in een razend tempo voorzet.

Explosiegevaar in het arbobesluit 

Richtlijn 1999/92/EG (ookwel ATEX 153). Hierin staan de verplichtingen rondom explosiegevaar. In het kort:

 1. De gevaren in verband met explosieve atmosferen en de bijzondere risico’s die daaruit kunnen voortvloeien, worden in hun geheel beoordeeld en schriftelijk vastgelegd in een explosieveiligheidsdocument.
 2. Indien kan worden vermoed dat de atmosfeer op een plaats of in een ruimte in zodanige mate stoffen bevat dat daardoor gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie, mag de werknemer zich alleen bevinden op die plaats of in die ruimte indien uit onderzoek blijkt dat het gevaar niet aanwezig is.
 3. De werkgever die verantwoordelijk is voor de arbeidsplaats, coördineert de uitvoering van alle maatregelen inzake veiligheid en gezondheid.

ATEX zones moeten duidelijk dus in kaart worden gebracht en duidelijk worden aangegeven. Hier mag ook niet worden gewerkt met apparatuur die niet explosieveilig is. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen drie zones. Namelijk:

 1. Gevarenzone 0 of 20: categorie 1-apparatuur;
 2. Gevarenzone 1 of 21: categorie 1- of categorie 2-apparatuur;
 3. Gevarenzone 2 of 22: categorie 1-, categorie 2- of categorie 3-apparatuur;

Hierbij geldt: Hoe hoger het getal, hoe kleiner de kans op of duur van een explosieve atmosfeer.


Stofexplosies kunnen nog krachtiger zijn dan gasexplosies. Daarom is het aan te bevelen dat productie- of opslaglocaties van meel,  graan, diervoeders, melkpoeder, houtstof, metaalpoeders enzovoorts de risico’s voor het ontstaan van een stofexplosie in kaart brengen en controleren. Een stofexplosie kan namelijk door de kracht van de eerste explosie meer stofwervelingen creeëren waardoor secundaire stofexplosies kunnen plaatsvinden. Het gevolg is een kettingreactie waarbij de opvolgende secundaire stofexplosies meestal veel zwaarder zijn dan de primaire stofexplosie. De secundaire stofexplosies kunnen zo met hoge snelheid door een heel gebouw razen.
Als er deeltjes kleiner dan 500um aanwezig zijn kan er sprake zijn van stofexplosiegevaar. In de meeste gevallen is een stoflaagdikte van 0,1 mm al voldoende om een ontplofbaar stof-luchtmengsel te creëren. Een praktische richtlijn vanuit ISZW is daarom dat stofexplosiegevaar aanwezig is als men zijn voetstappen op de vloer kan zien. 

Explosiemeters (gas en stof)

Zoals eerder genoemd mag een werknemer – wanneer kans bestaat op brand of explosie – zich alleen in die ruimte bevinden indien uit onderzoek blijkt dat het gevaar niet aanwezig is. Daarom krijgen wij vaak de vraag naar meetapparatuur om lagere explosieniveaus vroegtijdig te signaleren.

Voor gas zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Vier veelgebruikte opties zijn hieronder genoemd. Alle toestellen zijn Atex gecertificeerd en zullen in explosieve omgevingen geen ontstekingsbron zijn.

 1. Draagbare enkel- of multigas-detector met LEL-sensor
 2. Multigas-detector met pomp het inspecteren of vrijgeven van risicogebieden
 3. Verplaatsbare gebiedsbewaking met functie om via sms/mail te alarmeren
 4. Stationaire puntdetectie voor continue monitoring van ATEX zones.

Voor het indicatief meten van stof bestaat de Microdust Pro 2. Dit is een indicatieve stofmonitor met een hoog meetbereik in zowel hoeveelheid stofdeeltjes als grootte van de stofdeeltjes. Voor specifieke aanvragen kunt u gerust contact opnemen met onze specialisten.

Casella CEL-712 Microdust Pro II

 

Online Cursus: Geluid in het Arbobesluit; Meten en Rekenen

Deze opleiding is erkend door de SKO-Hobéon en levert u als veiligheidskundige één Hobéon SKO studiepunt op. Normaliter duurt deze cursus één dag. Om deze cursus online aan te kunnen bieden is deze opgebouwd uit drie sessies gegeven op drie dagen.

Data:        Vrijdag 8, 15 en 22 mei 2020
Tijd:          10.00 – 12.00 uur
Platform:   Microsoft Teams
Kosten:     150 euro exclusief BTW per deelnemer

Tijdens deze online cursus wordt begonnen met een uitleg van de wetgeving, afgeleid van Europese richtlijnen, vervolgens wordt uitgelegd hoe de dagelijkse blootstelling kan worden bepaald uit meetresultaten en tijdsduur. Maatregelen ter verlaging van de blootstelling worden ook besproken. Naast theoretische uitleg gaan de deelnemers ook zelf aan de slag met metingen en berekeningen, tenslotte wordt stilgestaan bij de effectiviteit van gehoorbeschermers. Tijdens deze cursus maken we o.a. gebruik van (delen van) de Europese Richtlijn 2003-10-EG (Lawaai), de norm ISO 9612 en het Arbobesluit.

Docent: Bas Möllenkramer, Möllenkramer training

Voor nadere informatie of opgave neem contact op met:
Henrick van Niekerk
+31642651783
henrick@basystemen.nl

Coronavirus Beleid

Het coronavirus heeft de afgelopen periode voor veel onrust gezorgd. De wereldwijde uitbraak heeft ertoe geleid dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), COVID-19 inmiddels heeft bestempeld als een pandemie. Ook in Nederland neemt dagelijks het aantal besmettingen toe.

Als organisatie waar veiligheid en gezondheid in de kern van ons DNA verankerd is, vinden wij het dan ook niet meer dan logisch om zelf maatregelen te treffen. De afgelopen weken hebben we de ontwikkelingen op nauwe voet gevolgd en de richtlijnen van het RIVM en de GGD opgevolgd. Na intern beraad, hebben wij besloten om met directe ingang:

 • Alle productspecialisten waar mogelijk vanuit huis te laten werken.
 • Alle serviceactiviteiten op locatie van de klant tot nader order uit te stellen.
 • Alle geplande trainingen en instructies tot nader order op te schorten.

Verder hebben wij extra maatregelen getroffen op het gebied van onderlinge werkafstand tussen collega’s, het verdelen van pauzemomenten, extra focus op hygiëne conform de gestelde richtlijnen en een zone gecreëerd voor onze logistieke ontvangstruimte. Klanten, leveranciers en koeriers zullen hier opgewacht worden door één van onze collega’s om vervolgens verder te worden geholpen.

We vragen van al onze relaties om eventuele afspraken te verplaatsen dan wel te laten plaatsvinden via videoconferencing (Skype, Zoom et cetera). Uw meetinstrumenten laten servicen en kalibreren kan nog steeds door deze naar ons toe te sturen. We hebben als organisatie extra voorraad genomen om u als klant te kunnen blijven bedienen. Ook voor verhuur en spoedopdrachten blijven wij bereikbaar.

Namens ons gehele team hopen we op uw begrip en proberen we op deze manier samen met alle bedrijven in Nederland ervoor te zorgen dat we de uitbraak van het COVID-19 virus kunnen indammen. We leven tevens mee met alle getroffenen en wensen deze veel sterkte toe.

 

 

 

Mestgassen, moderne oplossingen om er veiliger mee te werken

Mestgassen, moderne oplossingen om er veiliger mee te werken

Mestgassen – moderne oplossingen om er veiliger mee te werken

Jaar in jaar uit gebeuren er ongelukken in de sectoren die met mestgassen te maken hebben. Verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie zijn allemaal termen die hier van toepassing kunnen zijn. In dit artikel vertelt BaSystemen kort en bondig: (meer…)