Containergassen meten

Naar schatting bevat 5-10% van de vrachtcontainers die Nederland binnenkomen bevat toxische gassen of dampenIn dit artikel vertelt BaSystemen kort:

  • Nederlandse regelgeving omtrent containergassen
  • Gasmeten


Regelgeving

Specifiek voor importcontainers die nog restgassen bevatten bestaat in Nederland geen regelgeving. Echter, de douane moet een FYCO (Fysieke Controle) kunnen uitvoeren op containers, maar eist hiervoor eerst een gasvrijverklaring. Per 01/01/2015 dient dit gedaan te worden door iemand die minimaal gediplomeerd middelbaar gasmeetkundige (MGK) is.

Daarnaast staat in het arbeidsomstandigheden besluit:

  1. ''Indien kan worden vermoed dat de atmosfeer in een ruimte in zodanige mate stoffen bevat dat daardoor gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie, mag de medewerker zich alleen in die ruimte bevinden indien uit onderzoek blijkt dat het gevaar niet aanwezig is.’’.
  2. ''Indien uit het onderzoek, genoemd in het eerste lid, blijkt dat gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie aanwezig is, worden doeltreffende maatregelen genomen, zodat de medewerker zich zonder gevaren in die ruimte, bedoeld in het eerste lid, kan bevinden.''

In het kort: De medewerker moet de container niet alleen veilig kunnen betreden, maar moet zich daar gedurende het werk ook veilig bevinden. Voor containermetingen geldt dus dat een meting enkel bij het betreden niet altijd volstaat, maar wellicht ook tijdens het lossen metingen moeten worden gedaan verderop in de container.

Wie is hiervoor verantwoordelijk? De ontvanger.

Gasmeten

Wat kom je tegen? Steeds vaker lijkt het te gaan om gassen die in verband staan met het productieproces en tijdens de reis hiernaartoe zijn uitgedampt in de container. De problemen die hieruit voorkomen kunnen zich al uiten bij de loshaven, maar komen door beter afgesloten containers steeds vaker terecht bij de eindbestemming in de logistieke keten. Zij komen vervolgens te zitten met onvoorspelbare en gevaarlijke situaties.

Importcontainers kunnen schadelijke gassen bevatten om de volgende vier redenen:

  1. De gassen zijn bewust in de container gespoten om ongedierte te doden.
  2. Na het productieproces zijn de gassen uitgedampt uit het product.
  3. Tijdens vervoer heeft chemische reactie plaatsgevonden in de container waarbij gassen en dampen zijn vrijgekomen.
  4. Er zijn gevaarlijke stoffen vervoerd waarvan de verpakking is gaan lekken.

Hieronder staan vaak voorkomende gevaarlijke gassen en hun grenswaardes, die in importcontainers kunnen worden aangetroffen:

Gas/damp CAS-nummer Grenswaarde (mg/m3) Grenswaarde (ppm)
Benzeen 71-43-2 0,65 0,2
Formaldehyde 50-00-0 0,15 0,1
1,2,- dichloorethaan 107-06-2 7 1,7
Methylbromide (verboden) 74-83-9 x 0,25
Sulfurylfluoride 2699-79-8 x 3
Chloorpicrine 76-06-2 x 0,1
Koolmonoxide 630-08-0 ? 20
Ammoniak 7664-41-7 14 20
Ethyleenoxide 75-21-8 0,84 0,5
Fosforwaterstof 7803-51-2 0,14 0,1
Tolueen 108-88-3 150 40

Dat is mooi, en nu?


U weet zelf het best met welke exporteurs u werkt en of deze al dan niet opzettelijk gas in containers spuiten. Is dit onduidelijk of mocht er de kans bestaan dat pas tijdens vervoer gassen of dampen vrijkomen door een van bovengenoemde redenen, dan bestaan er professionele partijen die de metingen voor u kunnen uitvoeren.


Mocht u liever het heft in eigen handen nemen, dan heeft BaSystemen afhankelijk van het soort containers dat u importeert, samengestelde gasmeetkoffers beschikbaar die kunnen worden gehuurd of aangeschaft voor het meten van containergassen. Leg uw situatie voor bij onze specialisten en we helpen u graag aan geschikte apparatuur. Bezoek voor alle instrumenten onze pagina.

De benoemde regelgeving en grenswaarden in artikel kunnen aan veranderingen onderhevig zijn.

Wilt u meer weten over het meten van gassen of andere onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op.