Fijnstof meten

Fijnstof Meten: Alles wat je moet weten voor een veilige werkomgeving

In moderne werkomgevingen is het beheersen van fijnstof en ook fijnstof meten van cruciaal belang voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Fijnstof, bestaande uit kleine deeltjes die in de lucht zweven, kan afkomstig zijn van verschillende bronnen en kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken bij langdurige blootstelling. Dit artikel behandelt uitgebreid de belangrijkste aspecten van fijnstof:

 • Wat is fijnstof? 
 • Mogelijke bronnen van fijnstof
 • Wat zegt de Arbeidsomstandighedenwet over fijnstof
 • De beste meetapparatuur voor fijnstof meten

Wat is Fijnstof?

Fijnstof, ook wel bekend als PM (Particulate Matter), verwijst naar kleine deeltjes in de lucht die variëren in grootte, van ultrafijne deeltjes (kleiner dan 0,1 micrometer) tot grotere deeltjes (tot 10 micrometer). Fijnstof is een verzamelterm voor alle zwevende deeltjes die kleiner zijn dan tien micrometer. Ter vergelijking: één hoofdhaar is ruim vijf keer dikker! Fijnstof wordt onderverdeeld in verschillende maten: de meest voorkomende zijn PM10, PM4, PM2,5, PM1 en PM0,1.

Bronnen van fijnstof op de werkplaats

Fijnstof partikelen komen altijd al in de natuur voor en kunnen afkomstig zijn van natuurlijke bronnen zoals zeezout, pollen en vulkanen. Echter, sinds de opmars van industriële processen zijn er tal van menselijke bronnen bijgekomen. Veel voorkomende menselijke bronnen van fijnstof zijn: 

 • Verbrandingsprocessen

  Verkeer: Voertuigen die op fossiele brandstoffen zoals benzine of diesel rijden, stoten fijnstof uit als bijproduct van de verbranding. Dit omvat deeltjes zoals roet (elementair koolstof) die vrijkomen door onvolledige verbranding van brandstof in de motor. Zware voertuigen zoals vrachtwagens en bussen dragen vaak significant bij aan de fijnstofniveaus in stedelijke gebieden.

  Industriële verbranding: Industriële processen zoals energieopwekking, staalproductie, cementproductie en afvalverbranding kunnen grote hoeveelheden fijnstof produceren. Deze processen omvatten vaak het verbranden van fossiele brandstoffen of andere materialen die partikelen in de lucht vrijgeven.

  Verwarmingssystemen: Verwarmingssystemen die op fossiele brandstoffen werken, zoals houtkachels, kolenkachels of oude dieselgestookte verwarmingsinstallaties, kunnen ook fijnstof in de lucht uitstoten als gevolg van verbranding van deze brandstoffen.

 • Mechanische activiteiten: 

  Mechanische bewerkingen zoals slijpen, schuren, zagen en frezen kunnen fijnstof produceren door het loslaten van kleine deeltjes van het bewerkte materiaal. Dit kan bijvoorbeeld in fabrieken leiden tot houtstof, metaalstof, of andere fijnstof partikelen. 
 • Sloopwerkzaamheden:

  Bij het slopen van gebouwen of structuren komen grote hoeveelheden stof en fijnstof vrij, vooral als er beton, baksteen, gipsplaat of andere materialen worden afgebroken. Dit kan vrijkomen uit het materiaal dat wordt bewerkt, maar kan ook simpelweg opstuiven door de wind.

Het identificeren van deze bronnen is de eerste stap naar effectieve beheersing van fijnstof op de werkplaats.

Gevaren van fijnstof

Hoe kleiner het getal, hoe kleiner de stofdeeltjes en hoe dieper ze in je longen kunnen doordringen en schade kunnen veroorzaken. Het kleinste fijnstof (ultrafijnstof) komt zelfs in je bloedbaan terecht en kan voor hart- en vaatziekten zorgen. Roet en ultrafijnstof zijn het meest ongezond. Maar andere gevaarlijke stoffen die ook onder het paraplubegrip fijnstof vallen zijn allergenen, lasrook, dieselmotoremissie, houtstof, nanodeeltjes, kwartstof, chroom-6 en meer.

Blootstelling aan fijnstof kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, met name voor de luchtwegen en het cardiovasculaire systeem. De deeltjes kunnen diep in de longen doordringen en leiden tot ademhalingsproblemen, verergering van astma, bronchitis, longkanker en hart- en vaatziekten. Werknemers die regelmatig worden blootgesteld aan fijnstof lopen een verhoogd risico op deze aandoeningen, vooral in sectoren zoals bouw, metaalbewerking, mijnbouw en landbouw.

Bron: Longfonds

Wetgeving en richtlijnen omtrent fijnstof

Allereerst is het belangrijk om te bepalen over welke fijnstof we het hebben. Zoals eerder vermeld kan een onderscheid worden gemaakt tussen fijnstof in de buitenlucht en fijnstof op de werkplek.

Fijnstof in de buitenlucht

Veelal vind je op internet met betrekking tot fijnstof de EU-richtlijn 2008/50/EG. Hierbij gaat het om luchtkwaliteit van de buitenlucht (denk aan alle fijnstofemissie rondom Schiphol). In deze EU-richtlijn staan onder andere grenswaarden voor de concentraties van PM10 als PM2,5. Voor PM10 is een jaargemiddelde EU-grenswaarde van 40 µg/m3 vastgesteld, en een 24-uursgemiddelde van 50 µg/m3 dat maximaal 35 keer per jaar overschreden mag worden. Voor PM2,5 is een jaargemiddelde EU-grenswaarde van kracht van 25 µg/m3. Naast de grenswaarden voor fijnstof, worden in de EU-richtlijn 2008/50/EG grenswaarden genoemd voor stikstofoxiden (NO en NO2). Mocht je geïnteresseerd zijn in fijnstof meten of monitoren van stikstofoxiden conform de Europese richtlijn voor buitenluchtkwaliteit, bekijk dan eens de Casella Guardian2

Fijnstof op de werkplek

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) stelt duidelijke verplichtingen voor werkgevers om personeel te beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan fijnstof op de werkplek. Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor het inventariseren en evalueren van de risico's van blootstelling aan fijnstof en het nemen van passende maatregelen om deze risico's te beheersen. Dit omvat het implementeren van technische en organisatorische maatregelen om blootstelling aan fijnstof te voorkomen of te minimaliseren, zoals het gebruik van afzuigsystemen, ventilatie, natte methoden voor stofbeheersing, en het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals ademhalingsbescherming. Daarnaast vereist de Arbowet dat werkgevers voorlichting en instructies geven aan werknemers over de risico's van fijnstof en de juiste maatregelen die zij moeten nemen om zichzelf te beschermen. Door de richtlijnen van de Arbowet na te leven, kunnen werkgevers een veilige werkomgeving creëren en de gezondheid van hun personeel beschermen tegen de schadelijke effecten van fijnstofblootstelling.

Dus samengevat:

 • Risicoanalyse: Werkgevers moeten risico's van blootstelling aan fijnstof evalueren en passende maatregelen nemen.

 • Beheersmaatregelen: Implementeer technische en organisatorische maatregelen om blootstelling aan fijnstof te verminderen, zoals afzuigsystemen, ventilatie, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, en werkmethoden die stofemissies minimaliseren.

 • Monitoring en Inspectie: Voer regelmatig luchtkwaliteitsmetingen uit en inspecteer apparatuur om te zorgen voor effectieve controle van fijnstof.

Meetapparatuur voor fijnstof meten

Het gebruik van geschikte meetapparatuur is essentieel voor fijnstof meten en het nemen van preventieve maatregelen. Enkele veelgebruikte meetapparaten zijn:

 • Handheld stofmeter: Deze stofmeters worden in de hand gedragen en zijn ideaal om verschillende werkplekken in korte tijdspanne te monitoren. Hiermee vorm je eenvoudig een beeld waar in jouw bedrijf de blootstelling aan stof plaatsvindt.

 • Persoonlijke stofmeter: Persoonlijke stofmeters worden gedurende (een deel van) de werkdag op de persoon gedragen en brengen de totale blootstelling aan stof in kaart die een medewerker op een dag te verduren krijgt. Een handig hulpmiddel om te kunnen toetsen aan de grenswaarde voor blootstelling.

 • Verplaatsbare stofmeter: Een verplaatsbare stofmeter kan gedurende een langere periode worden opgesteld om stofniveaus op een locatie te meten. Fijnstof meten met een verplaatsbare stofmeter is perfect voor tijdelijke ruimte bewaking of bijvoorbeeld fenceline monitoring.

 • Stationaire stofmeter:
  Een stationaire stofmeter wordt daadwerkelijk bekabeld op een locatie geïnstalleerd om voor langdurige periode stof te monitoren. Fijnstof meten met een stationaire meter is nuttig op locaties waar periodieke kans op hoge stofniveau's bestaat. De stationaire stofmeter kan alarmeren wanneer de niveau's te hoog zijn, zodat personeel op de hoogte wordt gebracht

 • Gravimetrische apparatuur: Naast digitale meetmethoden kan fijnstof meten ook worden uitgevoerd met behulp van gravimetrische filters en een luchtmonsternamepomp. Bij deze methode wordt een luchtmonsternamepomp aan de werkkleding van een medewerker bevestigd, waardoor lucht langs een gravimetrisch filter wordt gezogen. Dit filter verzamelt gedurende de dag de fijnstofdeeltjes waar de werknemer aan wordt blootgesteld.

  Aan het einde van de werkdag wordt het filter verzegeld en naar een laboratorium gestuurd voor analyse. Daar wordt het filter gewogen om de totale hoeveelheid verzamelde fijnstofdeeltjes te bepalen. Deze hoeveelheid kan vervolgens worden vergeleken met de blootstellingsgrenswaarden om te beoordelen of de toegestane limieten zijn overschreden.

 

Een persoonlijke stofmeter zoals de XD1+ is compact en eenvoudig te gebruiken, waardoor gebruikers direct inzicht krijgen in de niveaus van verschillende deeltjes, zoals (fijn)stof en pollen. Dit helpt bij het inzichtelijk maken van de blootstelling aan potentieel gevaarlijke stofconcentraties op de werkvloer. De XD1+ alarmeert wanneer grenswaarden worden overschreden, maar kan ook enkel worden gebruikt als datalogger, waarvan de meetgegevens aan het eind van de dag kunnen worden uitgelezen voor verdere analyse. Zo weet je direct op welke momenten blootstelling het hoogst is en actie kan worden ondernomen.


Microdust Pro 2 - Handmeter

De Microdust Pro 2 is een geavanceerde handmeter ontworpen voor het meten van stofdeeltjes in de lucht. De microdust meet totaastof (TSP) en kan dus ook fijnstof meten. Dit apparaat biedt realtime metingen, waardoor directe kennis wordt verworven over de luchtkwaliteit. Hierdoor kunnen risico's van blootstelling aan schadelijke deeltjes snel worden geïdentificeerd en aangepakt. Bovendien is de Microdust Pro 2 draagbaar, waardoor in korte tijd meerdere locaties kunnen worden geanalyseerd. Het is zeer geschikt voor bijvoorbeeld bronopsporing van fijnstof. Eveneens kan het worden ingezet om periodiek fijnstof te meten en de waardes voor en na een aanpassing te vergelijken.


Guardian2 - Verplaatsbare stofmonitor

De Casella Guardian2 is een geavanceerde verplaatsbare stofmonitor die op netvoeding of zonnepaneel geïnstalleerd kan worden om semi-permanent fijnstof te meten. Dit apparaat maakt real-time bewaking van stofniveaus in de lucht mogelijk, waardoor onmiddellijke interventie mogelijk is bij verhoogde blootstelling aan gevaarlijke deeltjes. In gevallen wanneer de grenswaarde voor stofniveau's wordt overschreden ontvang je een SMS of e-mail, waardoor je direct op de hoogte bent. De Guardian 2 is ongveeer 13 kg, en dus redelijk eenvoudig te verplaatsen waardoor het ideaal is voor professionals die werken in omgevingen met potentieel schadelijke stofdeeltjes, zoals bouwplaatsen of fabrieken. Aanvullend is deze stofmonitor zelfs uit te rusten met een geluid, VOS of trillingssensor, waardoor je meerdere gevaren tegelijk monitort.


Apex2 - Luchtmonsternamepomp

De Apex2 luchtmonsternamepomp biedt een effectieve oplossing voor het verzamelen van luchtmonsters in stoffige omgevingen. In tegenstelling tot bovenstaande digitale stofmeters, die continue metingen uitvoeren, kan de Apex2 monsters verzamelen voor latere analyse in het laboratorium. Dit maakt gedetailleerde analyses mogelijk van de luchtkwaliteit over langere perioden. De pomp is draagbaar, robuust en eenvoudig te bedienen, waardoor het geschikt is voor veldwerk in diverse industrieën. De resultaten van een gravimetrische analyse kunnen goed worden vergeleken met de blootstellingsnorm.

Kortom, fijnstof meten op de werkplaats is van vitaal belang voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Door de gevaren van fijnstof te begrijpen, mogelijke bronnen te identificeren, de Arbowetgeving na te leven en geschikte meetapparatuur te gebruiken, kunnen werkgevers een veilige werkomgeving creëren en het risico op gezondheidsproblemen als gevolg van fijnstof minimaliseren.

Voor meer informatie over fijnstof meten of één van bovenstaande fijnstofmeters, neem gerust contact met ons op!