Gas meten in besloten ruimtes

Gas meten in besloten ruimtes, misschien wel het meest voorkomende vraag die wij bij BaSystemen mogen beantwoorden. In dit artikel behandelt BaSystemen kort en bondig: 

 • Wat zegt de regelgeving over besloten ruimtes?
 • Welke opties zijn er om gas vroegtijdig te detecteren?

Cijfers

Tussen 1998 en 2014 zijn bij ISZW 79 ongevallen in een besloten ruimte gemeld. Slechts 3% van alle slachtoffers kwam de ruimte uit zonder enige vorm van letsel, terwijl 23% kwam te overlijden.

Bij een ongeval in een besloten ruimte is men er in 56% van de gevallen niet in geslaagd om gevaarlijke stoffen in de atmosfeer op tijd te detecteren.

En dat is de reden waarom deze blog op onze website staat.

Wat zegt de regelgeving over besloten ruimtes?


In het Arbo besluit staat het volgende genoemd:

 1. ‘’Indien kan worden vermoed dat de atmosfeer in een ruimte in zodanige mate stoffen bevat dat daardoor gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie, mag de medewerker zich alleen in die ruimte bevinden indien uit onderzoek blijkt dat het gevaar niet aanwezig is.’’.
 2. Indien uit het onderzoek, genoemd in het eerste lid, blijkt dat gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie aanwezig is, worden doeltreffende maatregelen genomen, zodat de medewerker zich zonder gevaren in die ruimte, bedoeld in het eerste lid, kan bevinden.

Simpel gezegd: De medewerker moet een besloten ruimte niet alleen veilig kunnen betreden, maar moet zich daar tijdens het werk ook veilig bevinden. Voor werkzaamheden in een besloten ruimte geldt dus dat er twee dingen moeten worden gemeten.

 1. Voordat iemand naar binnen gaat moet hij/zij met een gasdetector mét pomp een vrijgave meting doen. Hierbij wordt met een slang gedurende een aantal minuten lucht aangezogen voordat er iemand naar binnen gaat. Hierbij is het heel belangrijk dat op verschillende hoogtes wordt gemeten. Gas kan immer zwaarder of lichter zijn dan lucht.
 2. Zodra de ruimte is vrijgegeven kan de desbetreffende persoon naar binnen. Hiervoor bestaan kleinere persoonlijke gasmeters die op de borst kunnen worden gedragen.

Leuk al die regels, maar hoe zit het dan in de praktijk?

In het leeuwendeel van de gevallen die wij tegenkomen voldoet een 4-gas meter.Daarin zitten sensoren voor Zuurstof (O2), Explosieve gassen (LEL), Zwavelwaterstof (H2S) en Koolstofmonoxide (CO). Situatieafhankelijk worden ook CO2, PID, NH3 óf andere sensoren toegevoegd. In de regelgeving worden de volgende gevaren genoemd:

 1. Verstikking
  Hierbij gaat het in de praktijk meestal om een tekort aan zuurstof. Is er in jouw situatie kans dat het zuurstof verdreven wordt door een ander gas? Of een kans op chemische reactie zoals roesten, gisten, rotten, uitharden van lijmen/verven, etc. Dan kan je niet uitsluiten dat er verstikkingsgevaar is en zal er gemeten moeten worden.

 2. Bedwelming
  Hierbij gaat het om gassen waardoor je je bewustzijn kan verliezen en inslapen. Bijvoorbeeld Koolstofdioxide.  Moet je een ruimte betreden waar CO2 leidingen lopen naar een koelinstallatie? Dan moet je dit meten voor je naar binnen gaat.

 3. Vergiftiging
  Voorbeelden van vaak voorkomende giftige gassen zijn koolmonoxide en waterstofsulfide. CO komt vrij bij onvolledige verbrandingen (gele vlam) of bijvoorbeeld verouderde motoren in installaties of voertuigen. H2S is een rottingsgas en komt simpelweg vrij als er iets aan het rotten is. Bijvoorbeeld afvalwater in riolen, mest of ander organisch afval.

 4. Brand of Explosie
  Het meest voorkomende gas in de natuur dat brand of explosie kan veroorzaken is CH4, oftewel methaan. Dit komt in veel gevallen samen met H2S, omdat ook CH4 een rottingsgas is. Maar ook uit onze gasleiding thuis komt CH4. Dit wordt gemeten met een LEL sensor.

Maar een LEL sensor meet niet alleen methaan. Afhankelijk van het soort sensor, meten ze vaak ook propaan, butaan, waterstof, pentaan, octaan en een tal andere stoffen.


BaSystemen heeft voor besloten ruimtes meerdere oplossingen die voldoen. Populaire toestellen zijn de MultiRAE Lite, GMI PS200 of Blackline G7c Pump. Neem contact op met onze specialisten voor een passend advies.